บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
JAROONRAT ENGINEERING CO., LTD.

  • JRR CALL CENTER (02-383-9300)

091-119-1824

HOME
หน้าแรก

DOWNLOAD
ดาวน์โหลด

Noise Control Systems

ออกแบบ ผลิต ติดตั้งระบบเก็บเสียง ผนังกั้นเสียง

บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมมลภาวะทางเสียง โดยได้รับ know how จากบริษัท SPACE WEAR ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเก็บเสียงจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เรายังได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคุมเสียง ได้แก่ ระบบเก็บเสียง (SILENCER) และผนังกั้นเสียง (SOUND BARRIER) อีกด้วย

ระบบเก็บเสียง คืออะไร?

ระบบเก็บเสียง หรือ SILENCER คือ อุปกรณ์พิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำการลดเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง โดยส่วนใหญ่นิยมติดตั้งอุปกรณ์นี้ที่ระบบปรับอากาศของอาคารต่างๆ เช่น โรงพยาบาล หอประชุม แหล่งพักอาศัย และโรงภาพยนตร์ เป็นต้น รวมถึงเครื่องจักรที่มีเสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรม และในกระบวนการผลิต เช่น โรงไฟฟ้า โรงผลิตกระดาษ เป็นต้น

ตัวอย่างรูปแบบ SILENCER

ผนังกั้นเสียง คืออะไร?

ผนังกั้นเสียง หรือ SOUND BARRIER คือ อุปกรณ์ที่จะช่วยกันไม่ให้เสียงทะลุผ่าน โดยความสูงของกำแพงจะขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดเสียงว่าจะมีทิศทางสะท้อนเสียงออกไปในทางใดได้บ้าง ดังนั้นการออกแบบผนังกันเสียงจึงเป็นสิ่งสำคัญ และละเอียดมาก นอกจากนี้วัสดุและความหนาที่ต้องใช้ก็จำเป็นต้องคำนวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นกัน

โดยส่วนใหญ่นิยมติดตั้งผนังกั้นเสียงกันบริเวณรอบนอกของระเบียง หรือชั้นลอย เพื่อกั้นไม่ให้เสียงจากบริเวณใกล้เคียงเข้าสู่ที่พักอาศัยหรือชุมชน และแม้กระทั่งกั้นเสียงเพื่อไม่ให้เสียงจากเครื่องจักรหรือกระบวนการในโรงงาน ออกไปกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนบริเวณใกล้เคียง

 

ตัวอย่างงานที่ทำการติดตั้ง

ขั้นตอนการทำงานของเรา

1. สำรวจ

2. ออกแบบ

3. ผลิต

4. ติดตั้ง

วิศวกรเดินทางไปสำรวจหน้างาน เพื่อวัดเสียงและวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดเสียง

ทีมงานนำข้อมูลที่ได้กลับมาวิเคราะห์และดำเนินการออกแบบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต้องการของลูกค้า

หลังจากได้รับการอนุมัติงานออกแบบ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเริ่มดำเนินการผลิต โดยวัสดุคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ดำเนินการติดตั้งตามเวลาที่กำหนด ระหว่างการติดตั้งจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยสั่งการทุกเวลา เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของงานติดตั้ง


ติดต่อฝ่ายขาย

Chetnarong kong-ngearn
Sales Manager (JRRE Sub-branch &PMTC)
• Noise Control
• Conveyor System
T :089-089-0321
E : [email protected]

"เน้นคุณภาพงาน บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กร"

WINNER OF 2008

QULITY TARGET (EVALUATE & PPM )

BEST DELIVERY 100%

BEST QUALITY ON TARGET

THE BEST OF PUNCTUALITY

QA ACTIVITY 2002

THE BEST OF MAXIMUM VALUE & QUALITY CREATION

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2017

JOB OPPORTUNITIES

DOWNLOADS

HOTLINK

Copyright © 2015 Jaroonrat Engineering Co.,Ltd.   All Rights Reserved